Informace o ochraně údajů

Máme opravdu upřímný zájem na ochraně vašich osobních údajů. Zpracováváme Vaše osobní údaje (dále jen  „údaje“) výlučně v souladu s právními předpisy. Tato politika ochrany údajů je navržena tak, aby Vám poskytla ucelené informace o tom, jak jsou Vaše údaje zpracovány naší společností a jak zákon chrání Vaše práva a nároky.

Jaká jsou vaše práva na ochranu údajů?

Máte kdykoliv právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo činit námitky vůči zpracování vašich údajů, na přenositelnost údajů a právo na právní stížnost v souladu s ustanoveními předpisy o ochraně údajů.

Právo na právní stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováváním vašich údajů dochází k porušení rakouského nebo evropského práva na ochranu údajů, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]Remove thisagrana.com V případě pochybností můžeme požadovat dodatečné informace k potvrzení vaší totožnosti. Toto slouží k ochraně vašich práv a vašeho soukromí.

Máte právo vznést námitku u

The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: [email protected]
Website: http://www.uoou.cz/

u národního dozorčího úřadu v rámci EU.

Právo na informace:

Máte právo na informace od naší společnosti týkající se skutečnosti, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše údaje.

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, máte právo požadovat okamžitou možnost opravy nebo doplnění těchto údajů.

 

Právo na vymazání

Máte právo od naší společnosti požadovat vymazání vašich údajů a to v případě, že jsme tento údaj nezákonným způsobem zpracovali nebo pokud zpracování tohoto údaje zakládá podstatu nepřiměřeného porušení vašich oprávněných zájmů. Povšimněte si, prosím, že okamžité vymazání může být vyloučeno z určitých důvodů, např. zákonná zadržovací ustanovení.
 

Právo na omezení zpracování:

Máte právo omezit zpracování vašich údajů, pokud

  • zpochybňujete přesnost údaje po období, které nám umožňuje jeho přesnost ověřit,
  • zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním tohoto údaje a pouze požadujete omezení jeho používání,
  • my již déle nepotřebujeme tyto údaje pro zamýšlené účely, ale vy požadujete tyto údaje pro prokázání, uplatnění nebo obranu vašich právních nároků, nebo
  • jste vznesli námitku vůči zpracování těchto údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů:

Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově snímatelném formátu a máte právo převést tyto údaje na jinou odpovědnou stranu bez překážek z naší strany, za předpokladu, že

  • zpracováváme tyto údaje na základě odvolatelného prohlášení o souhlasu, které jste poskytli nebo realizujeme smlouvu uzavřenou mezi námi, a
  • zpracování je provedeno automatizovanými prostředky.

Pokud je to technicky proveditelné, máte právo si nechat vaše údaje převést naší společností přímo na jinou odpovědnou stranu.

 

Právo činit námitku:

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, máte kdykoliv právo činit námitku vůči tomuto zpracování, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. My pak nesmíme déle zpracovávat vaše údaje, pokud ovšem nemůžeme prokázat závažné, oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pro prokázání, uplatnění nebo obranu právních nároků. Máte právo kdykoliv činit námitku vůči zpracování vašich údajů pro přímé marketingové účely a to bez udání důvodů.

 

Webanalyse Social Sharing Widerspruchsrecht

Právo činit námitku:

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, máte kdykoliv právo činit námitku vůči tomuto zpracování, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. My pak nesmíme déle zpracovávat vaše údaje, pokud ovšem nemůžeme prokázat závažné, oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo pro prokázání, uplatnění nebo obranu právních nároků. Máte právo kdykoliv činit námitku vůči zpracování vašich údajů pro přímé marketingové účely a to bez udání důvodů.

You may revoke the right for your anonymised data to be processed by the abovementioned web-based analysis tools at any time so that your visits to our internet sites will no longer be captured.

This requires you to activate the so-called opt-out cookies option. Please click on the following links if you wish to prevent your data being anonymised and processed: Opt-Out für Google Analytics

Alternatively, you can deactivate the use of cookies by third parties by means of the opt-out page of the Network Advertising Initiative.

Please note that, in this case, you will no longer have access to the full range of features offered on this website. Further information about Google’s terms and conditions.

E-Commerce Gesetz

E-Com­merce

Moravskoslezské cukrovary, a.s.
Adresa: Cukrovarská 657, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou, Česká republika
Tel.: +420 515 209 111
Fax:     +420 515 229 179

Internet: https://cz.agrana.com

(IČO): 46900764

Společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s.  pečlivě kontroluje informace uvedené na této webové stránce a pravidelně je aktualizuje.
Tyto informace mohou být kdykoliv změněny, odstraněny nebo doplněny bez předchozího oznámení. 
Neposkytujeme záruku na jejich úplnost, přesnost nebo aktuálnost a nepřijímáme v tomto ohledu žádnou odpovědnost.  Zejména Moravskoslezské cukrovary, a.s. nemohou přijmout odpovědnost za obsah souvisejících webových stránek.   
Autorské právo náleží obsahu a struktuře těchto webových stránek. Předchozí souhlas společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. se vyžaduje před jakýmkoliv využitím informace nebo údaje v nich obsažených (např. texty, části textů nebo vyobrazení). 
Společnost Moravskoslezské cukrovary, a.s. nemůže přijmout odpovědnost za škody způsobené nepřesným nebo zastaralým obsahem nebo jednáním realizovaným ve víře, že tento obsah je přesný. 
Informace obsažené na této webové stránce a dokumentech souvisejících nebo odkazovaných nemají žádné právně zavazující důsledky. Jsou poskytovány pouze k informačním účelům.

PRIVACY PRINCIPLES