§ 1 Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše osobní údaje (dále jen "údaje") proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení. Rádi bychom vás informovali o tom, jaké vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek nebo při jiných našich procesech, které se vztahují k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, shromažďujeme a k jakým účelům je používáme.

Zákonné změny, nebo změny našich interních firemních procesů, mohou vést k nutnosti změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Žádáme vás proto, abyste si ho pravidelně pročítali. Prohlášení o ochraně osobních údajů je přístupné na adrese www.agrana.com/dsgvo/at a můžete si ho kdykoli uložit nebo vytisknout.

§ 2 Správci a oblast působnosti

Správci ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen: GDPR) a dalších vnitrostátních právních předpisů členských států o ochraně údajů, jakož i dalších ustanovení právních předpisů o ochraně údajů:

Dotazy a připomínky

COMPLIANCE OFFICE
Moravskoslezské cukrovary s.r.o.
Cukrovarská 657
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
E-mail: dataprotection@Remove thisagrana.com

 

Odpovědnost za zpracování

Moravskoslezské cukrovary s.r.o.
Cukrovarská 657
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
E-mail: dataprotection@Remove thisagrana.com

 

§ 3 Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Jedná se například o informace, jako je vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, IP adresa nebo chování uživatele. Informace, u kterých nelze (nebo lze jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí) určit vazbu na vaši osobu, např. na základě anonymizace informací, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (např. shromažďování, vyhledávání, používání, ukládání nebo předávání) vždy vyžaduje právní základ nebo váš souhlas. Zpracovávané osobní údaje budou vymazány, jakmile bude dosaženo účelu zpracování a nebudou již existovat žádné zákonné povinnosti k jejich uchovávání. Ochrana vašeho soukromí je pro nás nesmírně důležitá. Proto používáme uznávaná bezpečnostní opatření, abychom zabránili zneužití vašich údajů.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem poskytování určitých nabídek, informujeme vás níže o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu zpracování a příslušné době uchovávání. Zpracování vašich údajů je nezbytné pro plnění nabídek, které jste využili. Pokud nám neposkytnete údaje relevantní pro danou nabídku, nebudeme zpravidla schopni objednávku vyřídit.

§ 4 Jednotlivé zpracovatelské operace

Poskytování a používání webových stránek

Odpovědnost za zpracování údajů

Moravskoslezské cukrovary s.r.o.

Rozsah a účel zpracování údajů

Při navštívení a používání našich webových stránek shromažďujeme osobní údaje, které váš prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace se dočasně ukládají do takzvaného souboru protokolu. Když používáte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, aby se vám mohly naše webové stránky zobrazit, a abychom mohli zajistit jejich stabilitu a bezpečnost:

 • IP adresa žádajícího počítače
 • datum a čas přístupu
 • název a adresa URL webové stránky
 • webová stránka, ze které byla stránka navštívena (URL referrer).
 • použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače, jakož i název poskytovatele přístupu.

Vaše údaje budou předány našemu poskytovateli webových služeb za účelem poskytování webových stránek.

Právní základ

Pro výše uvedené zpracování údajů platí jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování výše uvedených údajů je nezbytné pro poskytování webových stránek a slouží tak k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti.

Doba archivace

Jakmile již výše uvedené údaje nebudou potřeba k zobrazení webových stránek, budou do 3 týdnů vymazány. Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů v souborech protokolu je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Uživatel proto nemá možnost vznést proti tomu námitku. V jednotlivých případech může dojít k dalšímu uložení, pokud to vyžaduje zákon.

Newsletter IR a PR

Odpovědnost za zpracování údajů

Moravskoslezské cukrovary s.r.o.

Rozsah a účel zpracování údajů

Na našich webových stránkách je možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Abychom vám mohli tento newsletter pravidelně zasílat, potřebujeme od vás následující informace:

 • oslovení
 • jméno a příjmení a případně firma
 • případně pozice
 • e-mailová adresa
 • země
 • vaše zpráva

Pro zasílání newsletteru používáme postup double opt-in. Newsletter vám tedy zašleme pouze tehdy, pokud nejprve potvrdíte svou registraci prostřednictvím potvrzovacího e-mailu a pomocí odkazu v něm obsaženého, který vám za tímto účelem zašleme. Tímto způsobem chceme zajistit, abyste se k odběru newsletteru přihlásili pouze vy jako majitel zadané e-mailové adresy. Vaše potvrzení musí být provedeno do 2 týdnů od obdržení potvrzovacího e-mailu, jinak bude váš odběr newsletteru automaticky vymazán z naší databáze. Vaše údaje budou předány našemu poskytovateli webových služeb za účelem přihlášení k odběru newsletteru.

Právní základ

Zpracování výše uvedených údajů pro zasílání newsletteru pro investory a tisk je založeno na vašem prohlášení o souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Doba archivace

Vaše údaje budou uloženy po dobu zasílání newsletteru. Po odhlášení z odběru newsletteru nebo po odvolání budou vaše údaje vymazány po uplynutí přechodného období 7 dnů. K dalšímu uložení bez povolení k zasílání newsletterů může dojít v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jsou údaje stále potřebné pro jiné stále aktivní operace zpracování.

 

Žádosti

Odpovědnost za zpracování údajů

Společnost AGRANA uvedená v oznámení o volných pracovních místech

Rozsah a účel zpracování údajů

Zpracováváme údaje, které od vás obdržíme v rámci procesu podávání žádostí. Tyto osobní údaje zahrnují:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax)
 • datum narození
 • životopis
 • motivační dopis
 • vysvědčení

Vaše údaje budou zpracovávány pouze za účelem uložení, vyhodnocení, přidělení a předání Vaší žádosti. Při zaslání nebo předání Vaší žádosti budou Vaše údaje zpracovávány společností MSC s.r.o. prostřednictvím smluvních náborových portálů s Vaším souhlasem až po dobu 3 let, bez Vašeho souhlasu budou poskytnuté údaje zpracovávány pouze pro účely daného výběrového řízení, do kterého byla Vaše žádost poslána

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Odvolání nemá vliv na zákonnost do té doby prováděného zpracování.

V případě zákonné povinnosti, jakož i v souvislosti se soudním stíháním mohou být příjemci Vašich údajů úřady a soudy, jakož i externí auditoři.

Právní základ

Vaše přihlašovací údaje budou zpracovány za účelem vyřízení vaší přihlášky a budou zpracovány na základě oprávněného zájmu koncernu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Uchovávání po případném zamítnutí je založeno na oprávněném zájmu, neboť v tomto období lze uplatnit nároky podle zákona o rovném zacházení.

Doba archivace

Údaje týkající se vaší žádosti budou uloženy po dobu jednoho roku od podání žádosti, případně déle na základě udělení souhlasu.

 

Kontaktní formulář

Odpovědnost za zpracování údajů

Moravskoslezské cukrovary s.r.o.

Rozsah a účel zpracování údajů

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím zabezpečeného formuláře na našich webových stránkách. V rámci procesu odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře odkazujeme na tyto zásady ochrany osobních údajů za účelem získání vašeho souhlasu. Pokud využijete kontaktní formulář, budou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • případně země
 • případně společnost
 • vaše zpráva

Účelem poskytnutí vaší e-mailové adresy je správné přiřazení vašeho dotazu a možnost zaslání odpovědi. Při použití kontaktního formuláře nebudou vaše osobní údaje předány třetím stranám.

Právní základ

Výše uvedené zpracování údajů za účelem kontaktování vaší osoby se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vámi dobrovolně uděleného souhlasu.

Doba archivace

Jakmile bude vámi položený dotaz zpracován a příslušná záležitost definitivně vyjasněna, budou vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím kontaktního formuláře vymazány. V jednotlivých případech může dojít k prodloužení jejich uložení, pokud to vyžaduje zákon nebo to slouží k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti.

Výherní soutěže

Odpovědnost za zpracování údajů

Koncern AGRANA

Rozsah a účel zpracování údajů

Uživatelům nabízíme možnost účastnit se soutěží, což předpokládá poskytnutí osobních údajů. Údaje, které jsou k tomu zapotřebí, jsou zadávány do vstupního formuláře, předány nám, uloženy a poté použity pro zpracování příslušné soutěže. Jsme oprávněni předat údaje výherce všem spolupracujícím partnerům za účelem doručení výhry (pokud doručení neprovádíme sami). Tyto společnosti mohou vaše údaje používat pouze ke zpracování objednávek, nikoli k jiným účelům. Pokud při registraci do výherní soutěže souhlasíte (zaškrtnutím příslušného políčka v registračním postupu) s tím, že vaše údaje mohou být v průběhu soutěže předány třetím stranám, budou tyto údaje zaslány pouze našim partnerům pro spolupráci.

V souvislosti s účastí v soutěži budou zpracovávány následující údaje:

 • Oslovení včetně titulu
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa

Příslušné podmínky účasti budou uvedeny pro každou soutěž zvlášť.

Právní základ

Při zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro realizaci soutěže, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí také pro zpracování, které je nezbytné pro plnění předsmluvních nebo smluvních opatření.

Doba archivace

Po úplném doručení nebo předání výhry budou vaše údaje zablokovány pro další použití a po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového práva a práva obchodních společností vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů. V jednotlivých případech může dojít k dalšímu uložení, pokud to vyžaduje zákon.

 

Objednání brožur/zpráv

Odpovědnost za zpracování údajů

Moravskoslezské cukrovary s.r.o.

Rozsah a účel zpracování údajů

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost objednat si brožury nebo zprávy poskytnutím osobních údajů. Vaše údaje budou předány přepravní společnosti pověřené doručením, pokud je to nezbytné pro doručení brožur nebo zpráv. Tyto společnosti smí vaše údaje použít pouze ke zpracování objednávek, nikoli k jiným účelům.

V rámci procesu objednávání jsou zpracovávány následující údaje:

 • jméno a příjmení/společnost
 • adresa včetně země
 • e-mailová adresa
Právní základ

Při zpracování vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Doba archivace

Jakmile bude vámi zadaná objednávka dokončena, budou vaše osobní údaje vymazány. V jednotlivých případech může dojít k prodloužení jejich uložení, pokud to vyžaduje zákon nebo to slouží k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti.

Fotografie z akcí

Odpovědnost za zpracování údajů

Společnost AGRANA, která akci pořádá.

Rozsah a účel zpracování údajů

Pořádáme také akce. Na těchto akcích může dojít k tomu, že budeme pořizovat fotografie a videozáznamy účastníků. Tyto fotografie (videa) jsou pak použity nebo zpracovány k prezentaci události. To se děje online (například na platformách sociálních médií, jako je Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram nebo na webových stránkách společnosti AGRANA) a případně v tištěných médiích. V případě potřeby může být zpracováno také vaše jméno a příjmení.

Právní základ

Výše uvedené zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a § 12 odst. 2 č. 4 německého zákona o ochraně osobních údajů. Zpracování výše uvedených údajů je nezbytné pro prezentaci akce a slouží tak k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti. Pokud jste souhlasili s pořizováním fotografií a videozáznamů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba archivace

Fotografie a videa budou uloženy po dobu dvou let od konání události a poté budou smazány. A to za předpokladu, že jste neudělili souhlas s delší dobou zpracování nebo uchovávání.

Zákazníci a dodavatelé

Odpovědnost za zpracování údajů

Výše uvedená společnost AGRANA, se kterou existuje obchodní vztah.

Rozsah a účel zpracování údajů

Během obchodního vztahu se společností AGRANA mohou být zpracovávány mimo jiné následující údaje:

 • Jméno a příjmení/společnost
 • adresa
 • pozice ve společnosti (pro kontaktní osoby ve společnosti)
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • údaje o účtu/bankovní spojení
 • číslo UID
 • faktury a dodací listy
 • číslo firmy AMA/členské číslo LGH
 • další údaje (hektar, kvalita,)

Údaje budou zpracovávány pro následující účely:

 • Nezbytné interní nebo případně zákonem stanovené prověřování a školení obchodních partnerů,
 • interní kvalifikace dodavatelů,
 • správa kmenových dat,
 • řízení obchodních partnerů,
 • vyřizování / provádění právních záležitostí (např. smlouvy, řešení sporů, poradenství) a další služby pro smluvní partnery (např. provádění vyúčtování),
 • dodací listy a faktury,
 • vymáhání pohledávek,
 • zabezpečení a kontrola přístupu,
 • prevence podvodů,
 • zadávání zakázek,
 • aukce

Údaje o dodavatelích a zákaznících jsou v databázích sdílených společnostmi skupiny AGRANA přístupné omezené skupině zaměstnanců, kteří je zpracovávají, a mohou je používat výhradně pro stanovené účely. Vaše údaje budou předány spedičním firmám, dopravcům, přepravcům, skladům atd., pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy. Za účelem zpracování plateb předáváme vaše platební údaje úvěrové instituci, která je platbou pověřena. Tyto společnosti mohou vaše údaje používat pouze ke zpracování zakázek, nikoli k jiným účelům.

Právní základ

Při zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s námi, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Při zpracování údajů, které je nutné mimo jiné pro interní kontroly obchodních partnerů, správu nebo prevenci podvodů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování údajů je nezbytné pro řízení společnosti a prevenci podvodů, a slouží tak k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti.

Doba archivace

Po úplném zpracování smlouvy a provedení platby v plné výši budou vaše údaje zablokovány pro další použití a po uplynutí lhůt pro uchovávání údajů vyžadovaných podle daňového práva a práva obchodních společností budou vymazány. V jednotlivých případech může dojít k dalšímu uložení, pokud to ukládá zákon nebo je to pro odpovědnou osobu nezbytně nutné.

Marketing

Odpovědnost za zpracování údajů

Společnost AGRANA uvedená v marketingovém opatření.

Rozsah a účel zpracování údajů

Našim zákazníkům a zájemcům nabízíme různé zdroje informací (pozvánky na veletrhy, účast na webinářích, zasílání relevantních informací o produktech, stahování dalších informačních balíčků). Provádíme také průzkumy mezi zákazníky. S vaším výslovným souhlasem mohou být vaše údaje použity k zasílání dalšího marketingového obsahu nebo k profilování za účelem poskytování lepšího marketingového obsahu. Profilování nevede k rozhodování založenému pouze na automatizovaném zpracování. Vaše údaje budou předány našemu poskytovateli marketingových služeb za účelem provádění marketingových aktivit. Tyto společnosti nesmějí vaše údaje používat k žádným jiným účelům.

V rámci marketingových opatření jsou zpracovávány následující údaje:

 • oslovení
 • jméno a příjmení a případně firma
 • případně pozice
 • e-mailová adresa
 • země
 • jazyk
 • vaše zpráva
 • vaše činnost týkající se marketingového opatření
Právní základ

Zpracování údajů pro marketingová opatření je založeno na dobrovolném souhlasu, který jste udělili v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Doba archivace

Vámi poskytnuté údaje budou uloženy, dokud tento souhlas se zpracováním neodvoláte, nebo v případě jednorázového přihlášení nebo stažení po uplynutí příslušné stanovené doby. Pravidelně vás budeme žádat o aktualizaci vašeho souhlasu, abychom mohli zaručit zpracování osobních údajů, které je šetrné k ochraně osobních údajů. Po odvolání souhlasu budou vaše údaje vymazány po uplynutí přechodného období 7 dnů. V jednotlivých případech může dojít k dalšímu uložení, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud jsou údaje stále potřebné pro jiné stále aktivní operace zpracování.

§ 5 Předávání údajů

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR.
 • je to právně přípustné a nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR pro plnění smluvního vztahu s vámi.
 • podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost předání údajů
 • je předání nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f GDPR k ochraně oprávněných zájmů organizace a k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zveřejněny.
 • pokud využíváme zpracovatele, zůstáváme odpovědní za ochranu vašich údajů. Všichni zpracovatelé objednávek jsou smluvně zavázáni zacházet s vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je v rámci poskytování služeb. Zpracovatelé, které společnost AGRANA pověřila, obdrží vaše údaje, pokud je potřebují k provádění svých služeb. Jedná se například o:
  • poskytovatele IT služeb, které potřebujeme pro provoz a zabezpečení našich IT systémů.
  • poskytovatele služeb, kteří jsou odpovědní za programování a údržbu našich webových stránek / databáze uchazečů / databáze zákazníků a našeho programu zasílání newsletteru
  • přepravní partnery pro předávání výtisků nebo cen
  • vydavatele reklamy a adres, jakož i o tiskárny pro poštovní zásilky

 

K předání do třetí země dochází v jednotlivých případech pouze na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, platných standardních smluvních doložek, příslušných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

§ 6 Používání souborů cookie a nástroje AccessWidget

Rozsah a účel zpracování údajů

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení pomocí prohlížeče. Nejsou škodlivé. Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivé. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení i po opuštění našich webových stránek, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Můžete udělit souhlas s použitím analytických nástrojů. Na našich webových stránkách jsou pomocí analytických nástrojů shromažďovány obecné informace o chování návštěvníků. Patří mezi ně například zobrazené stránky, doba trvání návštěvy, odkazující stránky a také obecné informace o vašem počítačovém systému, jako je operační systém, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč atd. Všechny shromážděné údaje jsou uloženy v anonymizované podobě a neumožňují přiřazení k vaší osobě.

Soubor cookie „SESSION IDENTIFIER“ je naprosto nezbytný soubor cookie. Tento soubor cookie ukládá vaši aktuální relaci s ohledem na aplikace PHP a zajišťuje tak, že mohou být plně zobrazeny všechny funkce těchto webových stránek založené na programovacím jazyce PHP. Soubor cookie se vymaže, jakmile zavřete internetový prohlížeč.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o použití souborů cookie a abyste je povolili pouze v jednotlivých případech. Potřebná nastavení se liší v závislosti na prohlížeči a koncovém zařízení; příslušné pokyny obvykle najdete v „nápovědě“ zařízení nebo prohlížeče.

Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit prostřednictvím odkazu „Nastavení souborů cookie“. Soubory cookie, které nejsou pro správnou funkci bezpodmínečně nutné, používáme pouze na základě vašeho souhlasu a soubory cookie, které jsou pro správnou funkci naprosto zásadní, na základě našeho oprávněného zájmu zajistit řádné fungování těchto webových stránek. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat kliknutím na "Nastavení souborů cookie" v dolní části webových stránek. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo do té doby provedeno.

V případě deaktivace souborů cookie, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Na našich webových stránkách používáme službu společnosti YouTube, abychom vám na nich mohli nabídnout video obsah. Služba YouTube nevyužívá soubory cookie. Když kliknete na video, vaše IP adresa bude zprostředkována společnosti YouTube. Další informace o používání dat společností YouTube najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de

K poskytování aktuálních informací o cenách akcií spolupracujeme se společností Eurolandir. Eurolandir v současné době nepoužívá soubory cookie.

Tyto služby jsou využívány pouze s vaším souhlasem. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat kliknutím na "Nastavení souborů cookie" v dolní části webových stránek. Odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo do té doby provedeno.

K vytvoření co nejpřístupnějších webových stránek využíváme služby společnosti AccessiWay GmbH se sídlem ve Vídni. Abychom byly naše stránky z technického hlediska co nejpřístupnější, odesíláme čistě technické údaje na server izraelské společnosti AccessiBe Ltd (v souladu s GDPR na základě rozhodnutí o přiměřenosti), jejíž evropské servery se nacházejí v belgickém Bruselu (v souladu s GDPR a rovněž standardní smluvní doložkou, SCC). Tyto údaje jsou zašifrované metodou SSL3 a po načtení přístupných technických informací dojde   jejich okamžitému výmazu. Údaje se nijak neukládají. Odesílá se pouze IP adresa a tzv. user agent (webový prohlížeč). Odkaz na webové stránky. Nepoužívají se ani neukládají žádné soubory cookie. Přenos údajů je čistě technické povahy a slouží k technickému vytvoření bezbariérově přístupných webových stránek.

Právní základ

Na základě popsaného účelu je právním základem pro zpracování osobních údajů použití souborů cookie a nástroje AccessWidget v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (poskytování webových stránek a přístupnost). Pokud jste nám na základě výzvy zobrazené na webových stránkách (tzv. „cookie banner“) udělili souhlas s použitím souborů cookie nebo jiných služeb, řídí se zákonnost použití čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Doba uložení

Pokud už nejsou údaje, které jsme získali prostřednictvím souborů cookie nebo jiných služeb, potřebné k naplnění výše popsaných účelů, dojde k jejich výmazu. Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje zákon, může být doba uložení prodloužena.

§ 7 Nástroje pro sledování a použití nástroje Siteimprove Analytics

Za účelem analýzy a neustálého zlepšování našich webových stránek používáme službu Siteimprove Analytics, kterou poskytuje společnost Siteimprove. Služba Siteimprove Analytics používá textové soubory „cookies“, které se ukládají do vašeho počítače nebo chytrého telefonu, aby analyzovala, jak návštěvníci používají webové stránky. Informace o používání webových stránek návštěvníky, získané pomocí souborů cookie, jsou ukládány a zpracovávány společností Siteimprove na serverech v Dánsku. IP adresy jsou zcela anonymizovány předtím, než jsou nám shromážděná data poskytnuta prostřednictvím Siteimprove Suite k nahlédnutí. Zrušení anonymizace IP adres a přiřazení IP adres ke shromážděným údajům není možné. Tyto informace používáme k vyhodnocování uživatelského chování návštěvníků webových stránek, k vytváření zpráv o těchto skutečnostech, a ke zlepšování uživatelského prostředí pro dosažení co nejlepšího zážitku z využití našich stránek. Společnost Siteimprove nebude tyto informace předávat třetím stranám, ani je nebude používat k marketingovým nebo propagačním účelům.

Na našich webových stránkách jsou využívány tyto soubory cookie od společnosti Siteimprove:

Název souboru cookie: nmstat typ: Perzistentní - vyprší po 1000 dnech. O souboru cookie: Tento soubor cookie se používá k zaznamenávání chování návštěvníků webových stránek. Slouží ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek, například kdy návštěvník naposledy navštívil webové stránky. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a slouží pouze k analýze webových stránek.

Název souboru cookie: siteimproveses Typ: Soubor cookie relace O souboru cookie: Tento soubor cookie se používá ke sledování pořadí stránek, které si návštěvník během návštěvy webu zobrazí. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a slouží pouze k analýze webových stránek.

Právní základ

Na základě popsaných účelů je právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí těchto nástrojů a souborů cookie čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR prostřednictvím banneru se soubory cookie.

Doba archivace

Jakmile údaje, které nám byly předány prostřednictvím souborů cookie, již nejsou potřebné k dosažení výše popsaných účelů, budou tyto informace vymazány. V jednotlivých případech může dojít k dalšímu uložení, pokud to vyžaduje zákon.

§ 8 Hypertextové odkazy

Naše webové stránky obsahují tzv. hypertextové odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Při aktivaci těchto hypertextových odkazů budete přesměrováni z našich webových stránek přímo na webové stránky jiných poskytovatelů. Poznáte to mimo jiné podle změny adresy URL. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za důvěrné nakládání s vašimi údaji na těchto webových stránkách třetích stran, protože nemáme žádný vliv na to, zda tyto společnosti dodržují předpisy o ochraně údajů. O nakládání s vašimi osobními údaji těmito společnostmi se informujte přímo na jejich webových stránkách.

§ 9 Social Sharing

Pro funkce sdílení na sociálních sítích Social Sharing nepoužíváme žádné pluginy příslušných sociálních médií. Místo toho vkládáme pouze textový odkaz nebo odkaz s obrázkem. To znamená, že příslušným službám sociálních médií nejsou předávány žádné údaje, jako je vaše IP adresa, použitý prohlížeč, rozlišení obrazovky, navštívená webová stránka, datum a čas.

Takové odkazy mohou vypadat takto: www.facebook.com/sharer/sharer.php

Pokud kliknete na odkaz Social Sharing, když jste přihlášeni ke svému účtu na příslušné sociální síti, můžete obsah našich stránek sdílet na svém profilu. To umožňuje službě sociálních médií přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Na našich webových stránkách používáme odkazy na následující služby sociálních médií:

 1. Facebook (Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA)
 2. Instagram (Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA)
 3. LinkedIn (605 West Maude Avenue, Sunnyvale, Kalifornie, 94085, USA)

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné povědomí o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití výše uvedenými poskytovateli.

§ 10 Používání sociálních médií

Odpovědnost za zpracování údajů

Moravskoslezské cukrovary s.r.o.

Rozsah a účel zpracování údajů

Abychom mohli zůstat v kontaktu s našimi zákazníky nebo zájemci, případně mohli navázat nové kontakty a prezentovat naši společnost, zřídili jsme si vlastní firemní profil na Facebooku a také na Instagramu, YouTube a LinkedIn. Jak je uvedeno výše, Facebook a Instagram jsou služby společnosti Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA. YouTube je dceřinou společností společnosti Google Inc., 160 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Kromě veřejné nebo soukromé interakce s ostatními uživateli je účelem také technická správa účtů.

Na tomto místě výslovně upozorňujeme, že platformy společností Meta, YouTube a LinkedIn (zástupně „služby“) ukládají údaje poskytnuté uživateli a používají je pro obchodní účely. Nad zpracováním údajů těmito službami nemáme žádnou kontrolu. V tomto ohledu odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů společností Meta Platforms pro Facebook a Instagram a Google Inc. pro YouTube a LinkedIn.

Rádi bychom také upozornili, že služby mohou přiřadit návštěvu k profilům naší společnosti, pokud na ně vstoupíte prostřednictvím prohlížeče, který uložil vaše uživatelské údaje.

Jakmile vyvoláte naše profily, prohlížeč naváže spojení se servery služeb. V tomto okamžiku mohou být vaše údaje přenášeny do třetích zemí, může být přenášena vaše IP adresa nebo mohou být použity soubory cookie. Nelze vyloučit, že vaše údaje mohou být zpracovávány i ve třetích zemích, zejména v USA. Další podrobnosti najdete na adrese https://www.facebook.com/policy

https://privacy.linkedin.com/

https://policies.google.com/privacy

Pro účely statistického vyhodnocování používáme Facebook Insights na naší fanouškovské stránce na Facebooku a nástroj Analytics na YouTube. Přitom získáváme statistické údaje o návštěvnících našich profilů. Tyto údaje jsou anonymní a nelze je přiřadit ke konkrétní osobě nebo profilu. Pomocí této funkce můžeme lépe analyzovat naše profily a přizpůsobit je potřebám a zájmům uživatelů.

V rámci profilů společnosti AGRANA jsou zpracovávány následující údaje, pokud mají dané osoby účet na sociálních sítích Instagram, Facebook, YouTube nebo LinkedIn:

 • jméno a příjmení/firma/pseudonym
 • profilový obrázek
 • interakce (veřejné a soukromé)
 • názory, lajky, reakce

Rádi bychom upozornili, že příslušné profily AGRANA jsou veřejné, a proto jsou veřejné také reakce nebo komentáře k příspěvkům na těchto profilech, a tedy celosvětově dostupné a viditelné; to platí i pro osoby, které nemají uživatelský účet.

Lidé, kteří nemají účet na Instagramu, Facebooku, YouTube nebo LinkedIn, mají přístup k informacím zveřejněným na příslušných profilech. Pro osoby bez účtu však nejsou k dispozici všechny formy interakce prostřednictvím profilů.

Právní základ

Zpracování výše uvedených údajů se provádí za účelem ochrany oprávněných zájmů správce nebo třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud před nimi nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Provozování našich profilů je pro nás oprávněným zájmem, abychom mohli zajistit efektivní marketing na globálních platformách a včasnou komunikaci.

Společní správci podle čl. 26 GDPR

Podle Evropského soudního dvora je AGRANA společně s Meta Platforms odpovědná za zpracování výše uvedených osobních údajů ve smyslu článku 26 GDPR.

Další informace naleznete na následujících odkazech:

Více informací

Možnosti nastavení zpracování osobních údajů ze strany společnosti Facebook najdete na svém facebookovém účtu v nabídce „Nastavení“.

Další informace o zpracování dat ze strany společnosti Instagram najdete na adrese: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect.

Možnosti nastavení zpracování osobních údajů ze strany společnosti YouTube naleznete na adrese:https: //myaccount.google.com/intro/privacycheckup nebo https://policies.google.com/technologies/product-privacy.

Další informace o zpracování údajů ze strany společnosti LinkedIn naleznete na adrese: privacy.linkedin.com.

Doba archivace

Údaje budou uchovávány po dobu existence vašeho účtu na sociální síti.

§ 11 Práva subjektu údajů

GDPR vám jako subjektu údajů při zpracování osobních údajů poskytuje následující práva:

Právo na informace: Podle čl. 15 GDPR můžete požádat o informace o svých osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požádat o informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, o existenci práva na stížnost, o původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, o předání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně o smysluplné informace o jeho podrobnostech.

Právo na opravu: Podle čl. 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které uchováváme.

Právo na výmaz: Podle čl. 17 GDPR můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, které jsme uložili, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Podle čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je nezákonné, údaje již nepotřebujeme a vy je odmítáte vymazat, protože je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Právo plynoucí z čl. 18 GDPR vám přísluší také v případě, že jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost údajů: Podle čl. 20 GDPR můžete požádat o zaslání svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.

Právo na stížnost: Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého bydliště, pracoviště nebo sídla naší společnosti.

Úřad pro ochranu osobních  údajů
Pplk. Sochora 27
170 00  Praha 7
Tel.- +420 234 665 111
E – mail. posta@Remove thisuoou.cz

Odvolání souhlasu: Podle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. To má za následek, že na základě tohoto souhlasu již nemůžeme v budoucnu pokračovat ve zpracování daných údajů.

Chcete-li vůči nám uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás na adrese dataprotection@Remove thisagrana.com.

§ 12 Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR jestliže k tomu existují důvody plynoucí z vaší konkrétní situace, nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V případě přímé reklamy máte obecné právo vznést námitku, které realizujeme bez uvedení konkrétní situace.

§ 13 Bezpečnost údajů a bezpečnostní opatření

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a zachovávat důvěrnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití vašich údajů uložených u nás, přijímáme rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně revidována a přizpůsobována technologickému pokroku.