Data Pro­tec­tion & Pri­vacy Pol­icy

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. We verwerken uw persoonsgegevens (afgekort tot 'gegevens') uitsluitend op basis van de wettelijke regelingen. Dit gegevenbeschermingsbeleid beoogt u uitgebreide informatie te verstrekken over de manier waarop uw gegevens door onze onderneming worden verwerkt en over uw rechten en aanspraken krachtens de gegevensbeschermingswetgeving.

Welke gegevensbeschermingsrechten hebt u?

U hebt op elk moment recht op informatie, op rectificatie, schrapping of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens. U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens.

U hebt recht op overdraagbaarheid van gegevens en op een gerechtelijke klacht in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswet.

Recht om een klacht in te dienen:

Wanneer u van oordeel bent dat wij uw gegevens verwerken in strijd met de Oostenrijkse of Europese gegevensbeschermingswet, gelieve dan contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: [email protected]. We zullen uw vragen graag ophelderen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de of bij een nationale toezichthoudende autoriteit binnen de EU.

De coördinaten van de toezichthoudende autoriteit van België, zijn de volgende:

Gegevensbeschermingautoriteit België

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Telefoon: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35

E:mail: [email protected]

Recht op informatie:

U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden of en in welke mate we uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie:

Als we onnauwkeurige of onvolledige gegevens verwerken, hebt u te allen tijde recht op rectificatie of aanvulling van deze gegevens door ons.

 

Recht op schrapping:

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te schrappen als we deze gegevens onwettig hebben verwerkt of als de verwerking van deze gegevens een onevenredige inbreuk op uw rechtmatige belangen vormt. Merk op dat een onmiddellijke schrapping soms uitgesloten is om welbepaalde redenen, bv. wettelijke bepalingen inzake de bewaartermijnen.

Recht op beperking van de verwerking:

U hebt het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens als

  • u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, voor een termijn die ons in staat stelt om de nauwkeurigheid van de gegevens te controleren,
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich toch verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan,
  • we de gegevens niet langer nodig hebben voor de beoogde doelen, maar u deze gegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt, te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke partij zonder dat wij daar moeilijk over doen, op voorwaarde dat

  • we deze gegevens verwerken op basis van uw herroepbare toestemming of om een tussen ons afgesloten overeenkomst uit te voeren, en op voorwaarde dat
  • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

Recht van bezwaar:

Als we uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, hebt u te allen tijde recht van bezwaar tegen deze verwerking omwille van redenen die verband houden met uw specifieke situatie. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

 

Webanalyse Right to object

Recht van bezwaar:

Als we uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, hebt u te allen tijde recht van bezwaar tegen deze verwerking omwille van redenen die verband houden met uw specifieke situatie. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

You may revoke the right for your anonymised data to be processed by the abovementioned web-based analysis tools at any time so that your visits to our internet sites will no longer be captured.

This requires you to activate the so-called opt-out cookies option. Please click on the following links if you wish to prevent your data being anonymised and processed: Opt-Out für Google Analytics

Alternatively, you can deactivate the use of cookies by third parties by means of the opt-out page of the Network Advertising Initiative.

Please note that, in this case, you will no longer have access to the full range of features offered on this website. Further information about Google’s terms and conditions.

E-Commerce Gesetz

Im­por­tant in­for­ma­tion pur­suant to Ar­ti­cle 5/1 of the Aus­trian E-Com­merce Act

AGRANA Beteiligungs-AG
Address: Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Platz 1, 1020 Vienna
Telephone: +43-21137-0
Fax: +43-1-21137-12998

Internet: www.agrana.com
E-Mail: info.ab@Remove thisagrana.com

Company reg. no.: FN 99489 h
Commercial court: Vienna Commercial Court

VAT code: ATU 37811007

AGRANA Beteiligungs-AG has carefully checked the information provided on this website and regularly updates it. This information may be revised, removed or supplemented at any time and without notice.

No guarantee is provided that the information is complete, accurate or up-to-date, and no liability shall be accepted in this connection. In particular, AGRANA Beteiligungs-AG shall accept no liability in connection with the contents of websites which are accessed via links.

Copyright protection covers both the contents and the design of the website. Any exploitation of the information or data provided (e.g. texts, text abstracts or images) is subject to the prior approval of AGRANA Beteiligungs-AG.

AGRANA Beteiligungs-AG shall accept no liability for any losses on the grounds of inaccurate contents, delayed information or action which is taken on the assumption that the contents of this website are accurate. The details provided on this website or in related documents do not represent any legally binding information and are provided solely for informative purposes.