Informácie o ochrane údajov

Naša spoločnosť sa dôsledne stará o dodržiavanie ochrany vašich osobných údajov. Spracovávame vaše osobné údaje (skratka „údaje“) výlučne na základe zákonných nariadení. Táto politika ochrany údajov je navrhnutá tak, aby vám poskytovala komplexné informácie o tom, ako naša spoločnosť spracováva vaše údaje a informuje o vašich právach a nárokoch podľa zákona o ochrane údajov.

 • Responsible for data processing:

  For questions and concerns, please contact:

  AGRANA Beteiligungs-AG

  Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
  1020 Vienna
  +43 1 21137-0
  Email:  [email protected]

  Slovenské Cukrovary s.r.o.

  Cukrovarská 726
  92601 Sered
  Slovakia

  Compliance Office

  AGRANA Beteiligungs-AG
  Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
  1020 Vienna
  +43 1 21137-12763
  Email:  [email protected]

 • Vaše osobné údaje môže spracovávať spoločnosť AGRANA Beteiligungs-AG, AGRANA Zucker GmbH, AGRANA Stärke GmbH, AGRANA Fruit SAS, AGRANA Fruit Services GmbH a AUSTRIA JUICE GmbH (AGRANA). Vaše osobné údaje sa nebudú publikovať v žiadnom inom kontexte.

  Údaje sa budú spracovávať a používať pokiaľ to bude potrebné na plnenie našich zmluvných povinností. Možno bude nevyhnutné, podľa jednotlivých prípadov, poslať vaše údaje tretím stranám (predovšetkým našim spracovávateľom zmlúv), aby sme dosiahli požadované ciele.

  Aj v prípade, že zabezpečíme zmluvného spracovávateľa, za ochranu vašich osobných údajov bude zodpovedná naša spoločnosť. Všetci zmluvní spracovávatelia sú zmluvne zaviazaní a majú povinnosť uchovávať vaše údaje ako dôverné v rámci rozsahu zabezpečovania služieb. Zmluvní spracovávatelia zabezpečení spoločnosťou AGRANA dostanú vaše údaje len ak sú tieto údaje nevyhnutné na poskytovanie príslušných služieb. To sú, napr.:

  • Poskytovatelia služieb IT, ktoré sú potrebné na prevádzku a bezpečnosť systémov IT
  • Poskytovatelia služieb objednaní na programovanie a údržbu našej webovej stránky / databázy žiadateľov / programu spravodajcu / zákazníckej databázy
  • Prepravní partneri objednaní na dodávku tlačených kópií alebo odmien
  • Vydavatelia reklamy a adries a tlačové kancelárie pre poštové zásielky alebo dodávky ročných správ

  Okrem toho spoločnosť AGRANA môže byť zákonne viazaná poskytovať vaše údaje, ak je to potrebné na založenie, vykonávanie alebo obranu zákonných nárokov klienta pred legislatívnymi orgánmi.

  Aplikačný proces

  Vaše osobné údaje sú prístupné pre príslušných business partnerov spoločnosti AGRANA Beteiligungs-AG, AGRANA Zucker GmbH, AGRANA Stärke GmbH, AGRANA Fruit SAS, AGRANA Fruit Services GmbH a Austrian Juice GmbH (AGRANA) a v individuálnych  prípadoch sú poskytované manažérom AGRANA Beteiligungs-AG a jej spoločností. Spoločnosť si tiež nárokuje právo odovzdať údaje, ktoré ste jej poskytli personálnym konzultantom, ktorých si vybrala.
  • V prípade zákonnej povinnosti a v rámci súdneho stíhania môžu byť príjemcami vašich údajov orgány a súdy, ako aj externí audítori.

  Sú osobné údaje prenášané do tretej krajiny?

  V zásade sa žiadne údaje do tretej  krajiny neprenášajú. Prenos sa v individuálnych  prípadoch uskutoční iba na základe rozhodnutia o primeranosti zo strany Európskej komisie, štandardných zmluvných ustanovení, primeraných záruk, alebo vášho výslovného súhlasu. Osobné údaje môžu byť navyše prenesené do tretej krajiny, ak sa počas procesu podania žiadosti vymieňajú údaje so žiadateľom, ktorý je sám v tretej krajine.

 • Spracovávame údaje, ktoré od vás dostaneme pri iniciovaní a zakladaní obchodného vzťahu. Spracovávame tiež údaje od spoločností, s ktorými máme stály obchodný vzťah.

  Vaše master/kontaktné údaje ako napr.

  Aplikačný proces

   kontaktný formulár

  objednávaní brožúr/ správ alebo iných tlačených dokumentov

   Investičného a tlačového spravodajcu

  Fruit Trendblog Newsletter

  súťaží

  • meno,
  • priezvisko,
  • adresa,
  • kontaktné údaje (mailová adresa, telefónne číslo, fax),
  • dátum narodenia,
  • životopis
  • motivačný list
  • osobné doklady
  • Krstné meno,
  • priezvisko,
  • e-mailová adresa
  • Priezvisko,
  • krstné meno,
  • spoločnosť,
  • ulica,
  • PSČ,
  • mesto,
  • štát,
  • e-mailová adresa
  • Priezvisko,
  • krstné meno,
  • spoločnosť,
  • pozícia,
  • e-mailová
  • adresa,
  • vaša správa
  • Titul,
  • krstné meno,
  • priezvisko,
  • e-mailová adresa,
  • štát,
  • spoločnosť,
  • pozícia
  • Pozdrav ,
  • titul,
  • krstné meno,
  • priezvisko,
  • e-mail,
  • telefónne
  • číslo,
  • ulica,
  • mesto
  • PSČ
 • Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonnými nariadeniami:

  Aplikačný proces

  Processing your data is necessary for the examination and evaluation of your application and for the conclusion of an employment contract.

  kontaktný formulár

  Osobné údaje, ktoré ste nám predložili prostredníctvom kontaktného formulára, sa použijú na odpoveď na vašu požiadavku alebo prvý kontakt a s tým spojenú formálnu administratívu. Údaje sa neposkytujú tretím stranám.

  objednávaní brožúr/správ

  Využívame informácie poskytované pri objednávaní brožúr/správ alebo iných tlačených dokumentov, ktoré sa vám zasielajú prostredníctvom pošty.

  Investičného a tlačového spravodajcu

  Spoločnosť AGRANA Beteiligungs-AG využíva adresy poskytované pre Investičného a tlačového spravodajcu, aby vám posielala informácie, tlačové správy, finančné novinky, ročné a štvrťročné správy a pozvánky prostredníctvom e-mailu.

  Fruit Trendblog Newsletter

  Spoločnosť AGRANA Beteiligungs-AG využíva adresy poskytované pre Spravodajcu AGRANA Fruit Trendblog Newsletter, aby sme vám zasielali informácie o produktoch a potravinových trendoch prostredníctvom e-mailu.

  súťaží

  Využívame informácie, ktoré poskytujete v kontexte súťaží, aby sme príslušnú súťaž zabezpečili. Príslušné podmienky účasti na každej súťaži sa uvádzajú osobitne.

  Plnenie našich (pred-)zmluvných záväzkov (Čl. 6 Abs. 1pís.b GDPR):

  Vaše údaje sa budú spracovávať na účely predaja a distribúcie nášho tovaru a služieb, na vyhľadávanie a logistiku a na manažment a analýzy zákazníkov. Údaje sa budú spracovávať predovšetkým počas počiatočnej fázy obchodného vzťahu a pri zabezpečovaní zmlúv, ktoré s vami uzatvoríme.

  Plnenie našich legislatívnych povinností (Čl. 6 Abs. 1písm.c GDPR):

  Spracovávanie vašich údajov je potrebné na plnenie rôznych legislatívnych povinností stanovených napr. v Obchodnom zákonníku (Unternehmensgesetzbuch, UGB), Štátnom finančnom zákone (Federal Fiscal Code – Bundesabgabenordnung, BAO) alebo nariadeniach proti praniu špinavých peňazí, atď.

  Zabezpečovanie dodržiavania legitímnych záujmov (Čl. 6 Abs. 1 pís.f GDPR):

  Po prevzatí úrokových zostatkov môžeme spracovávať vaše údaje za rozsah potrebný na zabezpečenie plnenia zmluvy, aby sme chránili naše vlastné legitímne záujmy alebo legitímne záujmy tretích strán. V nasledujúcich prípadoch sa uskutočňuje spracovávanie údajov na ochranu legitímnych záujmov, napr.:

  • Propagácia alebo marketing,
  • Opatrenia riadenia obchodnej činnosti na zlepšenie produktov a služieb,
  • Správa zákazníckej databázy, aby sa skvalitnili služby zákazníkom,
  • Opatrenia urobené na ochranu pred nezákonnou činnosťou alebo nedodržiavaním zmluvy,
  • Počas súdnych konaní.

  S vaším súhlasom (Čl. 6 Abs. 1pís.a GDPR):

  Ak ste súhlasili, že môžeme spracovávať vaše údaje, potom sa údaje budú spracovávať výlučne v súlade s účelom uvedeným a rozsahom odsúhlaseným vo vašom prehlásení o súhlase. Prehlásenie o súhlase, napr. aby sme vám poslali spravodajcu, sa môže zrušiť kedykoľvek s budúcim účinkom za predpokladu, že to nebude odporovať legitímnym záujmom ako je obdobie uchovávania údajov. V takomto prípade nás láskavo kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v Bode 1 alebo, v prípade Spravodajcu AGRANA Fruit Trendblog Newsletter alebo Investičného spravodajcu, na kontaktnej adrese uvedenej v Bode 11.

 • Aplikačný proces

  Vaše údaje v žiadostiach budú uložené na jeden rok od registrácie, pretože po uplynutí tohto obdobia sa už nemusia uplatňovať nároky vyplývajúce z nariadení Zákona o rovnoprávnom zaobchádzaní. Na konci roka dostanete e-mail , kde bude uvedené , že vaše údaje budú vymazané. Ak máte záujem uchovávať údaje z vašej žiadosti (v prípade, že máte záujem  o poskytnutie  alternatívnych pracovných príležitosti), môžete zabrániť tomu, aby bola vymazaná tak, že budete aktívne súhlasiť s jej uložením na ďalší rok. Po uplynutí tohto obdobia budete opäť informovaní  a môžete aktívne súhlasiť s predĺžením uloženia,  inak budú vaše údaje  vymazané. Tento súhlas je zrušiteľný kedykoľvek; kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy dataprotection@Remove thisagrana.com, alebo môžete tiež kedykoľvek vymazať svoje údaje v systéme na platforme.

  Kontaktný formulár

  Ak použijete kontaktný formulár na našej webovej stránke na zaslanie vašich osobných údajov, vaše údaje budú vymazané okamžite, ako vašu požiadavku spracujeme.

  Objednávaní brožúr/správ

  Všetky osobné údaje poskytované pri objednávaní brožúr/správ a ostatných tlačených materiáloch sa vymažú ihneď, ako budú zaslané.

  Investičnému a tlačovému spravodajcu a Spravodajcu AGRANA Fruit Trendblog Newsletter

  Údaje, ktoré nám zašlete kvôli Investičnému a tlačovému spravodajcu a Spravodajcu AGRANA Fruit Trendblog Newsletter,  sa budú uchovávať, až pokým nezrušíte vaše povolenia na ich uchovávanie. Svoje predplatné Spravodajcu AGRANA Fruit Newsletter môžete zrušiť priamo prostredníctvom linku uvedeného v spravodajcovi.

  Súťaží

  • Ak ste sa zúčastnili na jednej z našich súťaží, potom sa vaše údaje budú uchovávať až pokým neuplynie konečný termín súťaže a budú vymazané potom, ako sa udelí cena.

Aké sú vaše práva na ochranu údajov?

Máte právo na informácie, na korekciu, vymazanie alebo obmedzenie spracovávania vašich uchovávaných údajov, právo namietať voči spracovávaniu vašich údajov, právo na prenos údajov a právo na zákonnú sťažnosť v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane údajov v ktoromkoľvek období.

Právo sťažovať sa:

Ak si myslíte, že spracovávame vaše údaje v rozpore s rakúskym alebo európskym zákonom o ochrane údajov, skontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] na zodpovedanie akýchkoľvek otázok.

Máte právo vzniesť námietky a predložiť ich na
 

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: [email protected]
Website: http://www.dataprotection.gov.sk/

Alebo štátnemu dozornému orgánu v rámci EÚ.

Právo na informácie

Máte právo získať informácie od nás, čo sa týka toho či a do akého rozsahu vaše údaje spracovávame.

Právo na korekciu

Ak spracovávame údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, máte kedykoľvek právo na korekciu alebo skompletizovanie takýchto údajov z našej strany.

 

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie vašich údajov v prípade, že sme vaše údaje spracovali nezákonne alebo ak spracovanie týchto údajov predstavuje neoprávnený zásah do vašich legitímnych záujmov. Vezmite láskavo na vedomie, že okamžité vymazanie môže byť za určitých okolností zakázané, napr. v prípade zákonných zádržných ustanovení.

Právo na obmedzenie spracovávania:

Máte právo získať obmedzenie na spracovávanie vašich údajov, ak

 • Popriete správnosť údajov počas obdobia, ktoré nám umožní overiť správnosť údajov,
 • Je spracovávanie nezákonné a vy sa postavíte proti vymazaniu údajov a miesto toho požadujete obmedzenie ich používania,
 • Už ďalej nepotrebujeme údaje na zamýšľané účely, ale vy požadujete tieto údaje na založenie, vykonávanie alebo obranu zákonných  nárokov, alebo
 • Ste sa postavili proti spracovávaniu údajov.

Právo na prenos údajov:

Máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a máte právo prenášať tieto údaje druhej zodpovednej strane bez prekážok z našej strany za predpokladu, že

 • Spracovávame tieto údaje na základe odvolateľného prehlásenia vami poskytnutého súhlasu alebo na plnenie zmluvy medzi nami, a
 • Spracovanie sa uskutoční automatickými prostriedkami.

 

Právo na námietky:

Ak spracovávame vaše údaje na základe legitímnych záujmov, máte právo kedykoľvek vzniesť námietky voči tomuto spracovávaniu na základe, ktorý sa týka vašej príslušnej situácie. My potom prestaneme spracovávať vaše údaje, ak nebudeme vedieť preukázať nevyvrátiteľný, legitímny základ na spracovanie, ktorý bude presahovať nad vaše záujmy, práva a slobody alebo na založenie, vykonávanie alebo obranu zákonných nárokov.

 

Webanalyse

Web analysis & Social Sharing

Cookies

Naša internetová stránka využíva tzv. „cookies“. Sú to malé textové súbory, ktoré sa uchovávajú na vašom koncovom zariadení pomocou prehliadača. Používame „cookies“, aby boli naše služby viac užívateľsky priateľské. Niektoré „cookies“ zostávajú uchovávané vo vašom koncovom zariadení aj po opustení našej webovej stránky, až kým ich nevymažete. Umožňujú nám opätovne rozoznávať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Ak s týmto nesúhlasíte, môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás informoval vždy, keď budú nastavené „cookies“ a odsúhlasiť si ich podľa jednotlivých prípadov. Potrebné nastavenia sa rôznia v závislosti od prehliadača a koncového zariadenia, zvyčajne sa nachádzajú v „podpore“ zariadenia alebo prehliadača.

Deaktivovanie „cookies“ môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Tracking tools and the use of Google Analytics

Sledovacie nástroje a používanie Google Analytics

Nástroje analýzy sa používajú na našej webovej stránke na zhromažďovanie všeobecných informácií kvôli užívateľským vzorkám návštevníkov. Patria sem napr. prezerané stránky, čas prezerania, spojené stránky a všeobecné informácie o vašom počítačovom systéme, ako je váš operačný systém, rozlíšiteľnosť obrazovky, používaný prehliadač, atď. Všetky zhromaždené údaje sa uchovávajú anonymne a nedajú sa vám osobne pripísať. Ak nesúhlasíte s takýmto anonymným vyhľadávaním vašej užívateľskej vzorky, môžete  tomu predchádzať deaktivovaním „cookies“ vo vašom prehliadači.

Táto internetová stránka používa tiež Google Analytics, internetovú službu analýzy poskytovanú Google. Google Analytics používa „cookies“, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky.

Informácie zhromaždené „cookies“ týkajúce sa vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú do servera Google v USA a tam sa uchovávajú. Google použije túto informáciu na hodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavovanie správ o webových aktivitách a na poskytovanie iných služieb, ktoré sa týkajú používania webovej stránky a internetu. Google tiež možno posunie túto informáciu tretím stranám pokým tretie strany spracovávajú tieto údaje v mene Google. Môžete zabrániť inštalácii „cookies“ zmenou príslušného nastavenia vo softvéri vášho prehliadača; buďte si však vedomí, že v takomto prípade možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našej webovej ponuky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovávaním údajov zhromaždených o vás Googlom spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

Týmto vás informujeme, že táto webová stránka používa Google Analytics výlučne v kombinácii s deaktivovaním prídavného príslušenstva “_anonymizeIp()”. Vaša IP adresa nebude úplne uchovaná. Identifikácia podľa IP adresy užívateľa webovej stránky prostredníctvom Google Analytics sa týmto vylučuje.

Môžete sa voči tomuto ohradiť a nainštalovať prídavný nástroj prehliadača na deaktivovanie Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Tento informuje Google Analytics, že žiadne informácie, ktoré sa týkajú vášho používania webovej stránky, sa nemôžu prenášať do Google Analytics. Nebudeme používať nástroje sledovania na zhromažďovanie osobných údajov o vás bez toho, aby ste si toho boli vedomí, bez vášho výslovného súhlasu ani prenášať žiadne takéto údaje poskytovateľom z tretích strán ani marketingovým platformám ani sprostredkovávať vaše osobné údaje cez linky (meno, adresa, atď.).

Používanie sociálneho zdieľania

Nepoužívame moduly (plugin) na príslušné služby sociálnych médií na zdieľanie funkcií. Namiesto toho nastavíme len text alebo grafické spojenie (link). Tieto neprenášajú žiadne údaje, ako je vaša IP adresa, používaný prehliadač, rozlíšenie obrazovky, prezerané webové stránky, dátum a čas, príslušným službám sociálnych médií.

Tieto spojenia niekedy vyzerajú takto: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.agrana.com

Ak kliknete na sociálne zdieľané spojenie, zatiaľ čo ste prihlásený na svoj príslušný účet sociálneho média, môžete zdieľať obsah našich stránok na vašom profile. Toto umožňuje službe sociálneho média postúpiť vašu návštevu na naše stránky na váš užívateľský účet. Vezmite láskavo na vedomie, že ako poskytovateľ stránok nie sme informovaní o obsahu prenášaných údajov ani o ich používaní Facebookom.

Right to object

Právo na námietky:

Ak spracovávame vaše údaje na základe legitímnych záujmov, máte právo kedykoľvek vzniesť námietky voči tomuto spracovávaniu na základe, ktorý sa týka vašej príslušnej situácie. My potom prestaneme spracovávať vaše údaje, ak nebudeme vedieť preukázať nevyvrátiteľný, legitímny základ na spracovanie, ktorý bude presahovať nad vaše záujmy, práva a slobody alebo na založenie, vykonávanie alebo obranu zákonných nárokov.

Further Information

You may revoke the right for your anonymised data to be processed by the abovementioned web-based analysis tools at any time so that your visits to our internet sites will no longer be captured.

This requires you to activate the so-called opt-out cookies option. Please click on the following links if you wish to prevent your data being anonymised and processed: Opt-Out für Google Analytics

Alternatively, you can deactivate the use of cookies by third parties by means of the opt-out page of the Network Advertising Initiative.

Please note that, in this case, you will no longer have access to the full range of features offered on this website. Further information about Google’s terms and conditions.

E-Commerce Gesetz

Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť:

Slovenské cukrovary, s.r.o.,
člen skupiny Agrana,
Cukrovarská 726,
926 01 Sereď,
Slovenská republika
Tel.: +421-(0)31-788-4101,
Fax: +421-(0)31-788-4113.
E-mai: slovenskecukrovary@Remove thisagrana.com

Spoločnosť AGRANA veľmi starostlivo zostavuje obsah týchto internetových stránok a zaisťuje ich pravidelnú aktualizáciu. Spoločnosť AGRANA nezaručuje, že informácie na týchto stránkach sú aktuálne, presné a kompletné, alebo že je kedykoľvek zaručený bezproblémový prístup.

Pokiaľ sa jedna o odkazy na webové stránky tretích strán, spoločnosť AGRANA nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok. Pri aktivovaní odkazu vystupujete z informačnej služby spoločnosti AGRANA. Na službách tretích strán sa preto môžu vzťahovať odlišné predpisy, hlavne s ohľadom na ochranu dát.